Bij TerraCarta doen wij grond(ig) onderzoek!

 

Wij pakken problemen grondig aan en zoeken continu naar innovatieve oplossingen. Om deze missie voort te zetten, investeren we in het opleiden van ons personeel en in onderzoek naar alternatieve werkmethodes.

Op dit moment floreren meerdere proeftuinen, waarvan de essentie verder reikt dan educatie alleen. Deze terreinen dienen als “leerplekken”, waar niet alleen mensen worden opgeleid, maar waar tevens diepgaand onderzoek plaatsvindt naar innovatieve oplossingen!

 

Milieu

Ter plaatse van ons kantoor is er sprake van een zeer diverse bodemopbouw. Ook hebben wij in de ondergrond obstakels ingebracht waar de borende partij op kan stuiten.

Aangezien de bodemopbouw om de paar meter zeer kan verschillen is deze proeftuin ideaal voor zowel het opleiden van nieuwe boormeesters voor SIKB protocol 2001 als voor het periodiek gezamenlijk onderhouden van kennis, kwaliteit en uniformiteit met betrekking tot het correct beschrijven en bemonsteren van de bodem. De obstakels in de ondergrond zorgen voor een realistisch beeld op het moment dat de boring aangebracht moet worden.

Daarnaast beschikken wij hier over diverse typen peilbuizen, voor opleiding op het gebied van SIKB protocol 2002.

 

Kabels en leidingen

In samenwerking met Shell is het tankstation, zo’n tiental meters naast ons kantoor, benoemd tot proeftuin voor kabel- en leidingdetectie. In deze proeftuin zijn alle kabels en leidingen met behulp van detectie in kaart gebracht en vervolgens vergeleken met alle beschikbare kaarten en gegevens. Maar daar blijft het niet bij!

Vervolgens zijn namelijk ook alle kabels en leidingen opgegraven. Van deze opgravingen zijn 3D-opnames gemaakt met behulp van fotogrammetrie. Deze unieke gecombineerde dataset is de ultieme vorm van leidingdetectie gecombineerd met de nodige bewijslast.

De proeftuingegevens en de locatie dienen zich voor de volgende doelen;

ONDERZOEK – De dataset van deze proeftuin is een prachtige vingerafdruk waarbij reflectietype en materiaalsoort onderzocht worden in verschillende weercondities.

PRODUCTEN – TerraCarta onderzoekt continu producten van andere fabrikanten (dan de ‘merken’ die we standaard gebruiken) of nieuw ontwikkelde detectietechnieken.

OPLEIDING – Het leren herkennen van radarreflecties is een must voor zowel nauwkeurig kunnen werken in verschillende veldcondities als voor engineering. Deze proeftuin is een educatiemiddel dat perfect op de praktijk is afgestemd voor het opleiden van de GPR-specialist in spe en voor het doen van EML-onderzoek.

INNOVATIE – Daarnaast ontwikkelen we ook zelf nieuwe concepten. De proeftuin is hiervoor de ideale praktijksituatie.

 

 

Spoor

De desbetreffende proeftuin is achter ons kantoor aangelegd in de vorm van een stuk spoor met ballast dwarsliggers en diverse fundaties van bovenleidingportalen. Oorspronkelijk is deze proeftuin aangelegd voor het ontwikkelen van de boorbus. De boorbus is een lasbus die is uitgerust met een boormechanisme voor het nemen van ballastmonsters. De diverse fundaties van bovenleidingportalen zijn t.b.v. het bepalen van abc-maten.

Met de tijd heeft deze plek ook een educatieve rol aangenomen. Deze proeftuin maakt het mogelijk om ons personeel in een veilige omgeving op te leiden voor de diverse spoorse activiteiten. Hierbij moet men denken aan het nemen van ballastboringen middels een cilinderboor, het op een correcte manier uitvoeren van een meting met grondradar in spoors gebied of het herkennen van diverse typen fundaties van bovenleidingsportalen en hoe deze te benaderen zijn.

Recentelijk hebben we de proeftuin ook ingezet voor de ontwikkeling van een nieuw product! Hiermee brengen we visueel en digitaal de opbouw van het ongeroerde ballastbed en de onderliggende bodem in beeld.

 

Beton

Met het doel om eigen werknemers op te leiden, hebben we een gedeelte van ons eigen plafond op ons kantoor in Hoogeveen opengehaald ter grootte van 10m2. Hier hebben we een breedplaatvloer nagebootst zoals deze in de praktijk voorkomt. Daar hebben we diverse installaties in gestort om een zo realistisch mogelijke opleidingslocatie te creëren. Door deze situatie ‘in huis’ te hebben, kunnen de werknemers van TerraCarta altijd worden opgeleid, of worden bijgeschoold.

De vaardigheden die worden (aan)geleerd in onze proeftuin zijn daarna weer toe te passen in het veld. TerraCarta werkt al enkele jaren samen met Interboor Midsland aan diverse projecten in het hele land om alle constructieve problemen op te lossen. TerraCarta brengt alle wapening plus ingestorte installaties in kaart en daarna komt Interboor om diverse boor- en verankeringsmethodes toe te passen.

En dit alles zonder (boor)schade!

Recentelijk hebben we een artikel geplaatst op onze website over de geavanceerde (3d-)technieken waarmee wij data verwerken en analyseren. Deze technieken zetten we ook in bij het in kaart brengen van beton. Lees het artikel nu op onze website!

 

 

Gestuurde boringen

Sinds 2010 lokaliseert TerraCarta zinkers en gestuurde boringen. Onze eerste zinker hebben we ooit voor ProRail opgezocht met een kunststof prikstok in slappe klei waarbij de basis werd gelegd voor dit mooie marktsegment. Door de jaren heen hebben meer uitdagende situaties zich voorgedaan. Doordat we steeds voor nieuwe uitdagingen kwamen te staan, hebben we ons steeds verder gespecialiseerd.

Jarenlang hebben we ons ontwikkeld tot de belangrijkste speler voor het in kaart brengen van zinkers en gestuurde boringen. Tot op de dag van vandaag staan we echter niet stil! Het opsporen van zinkers en gestuurde boringen is namelijk zwaar werk en zeer arbeidsintensief. Zodoende hebben we een meettechniek ontwikkeld waardoor het werk aanzienlijk lichter wordt.

Om dit te kunnen ontwikkelen hebben we een gestuurde boring laten aanbrengen op het terrein van ons bedrijfspand te Hoogeveen. Hier is een boring aangebracht met een lengte van ongeveer 70 meter en een diepte van grofweg 10 meter. Vervolgens is er een reeks van ‘onderzoeksbuizen’ aangebracht aan weerszijden van deze boring, zodat we nieuwe technieken kunnen uitproberen.

Het doel van deze proeftuin was: ‘Een techniek ontwikkelen waardoor we het werk kunnen uitvoeren met dezelfde nauwkeurigheid en tegelijkertijd onze werknemers veel minder fysiek belasten’. Nu dat gelukt is, kunnen we deze proeftuin ook voor andere doeleinden gebruiken. Bijvoorbeeld het toetsen van nieuwe of bestaande technieken in de markt op betrouwbaarheid en efficiëntie.

Inmiddels is deze proeftuin in gebruik als opleidingscentrum voor nieuwe medewerkers. We leren ze hoe ze moeten omgaan met technieken zoals EML (elektromagnetisch lokaliseren) en de Gyroscoop. Maar ook leren we ze hoe ze moeten anticiperen op verstorende invloeden van buitenaf en wat er allemaal fout kan gaan.