Dienstverleningsvormen

TerraCarta heeft vakbekwaam, ervaren en gespecialiseerd personeel in dienst die de beschreven diensten voor u kunnen uitvoeren. In principe wordt elke dienst door TerraCarta als maatwerk behandeld. Er kan voor een passende dienstverleningsvorm worden gekozen op basis van de omvang, duur en complexiteit van de meting(en). Ook is het mogelijk om een basis/raamovereenkomst af te sluiten, waarbij vooraf uitvoeringsprocessen en uitvoeringscondities afgestemd worden. Onderstaand zijn deze dienstverlenings-vormen beschreven.

Projectbasis

Projecten kenmerken zich onder andere door het eenmalige karakter met een eigen doelstelling en een begrenzing in tijd en kosten. Voorafgaande aan de uitvoering is er een duidelijke uitvraag, een offerte en een opdrachtformulering. TerraCarta kan haar diensten op twee manieren aanbieden:

  • Vaste prijs: TerraCarta kan op basis van een inschatting van de werkzaamheden een vaste prijs afgeven om de werkzaamheden uit te voeren.
  • Regie: Wanneer de werkzaamheden op voorhand moeilijk zijn in te schatten, kan TerraCarta haar diensten aanbieden op basis van regie. De inzet wordt dan achteraf per tijdseenheid (uur of dag) verrekend. Desgewenst kan hierin een plafond worden afgesproken. TerraCarta zal haar werkzaamheden dan zo veel mogelijk afstemmen op het budget met inachtname van de kwaliteit van de werkzaamheden.
423-foto-dienstverleningsvormen

Basis/raamovereenkomst en afroep

Wanneer af te nemen diensten repeterend voorkomen, kan TerraCarta een contractvorm hanteren op basis van een raamovereenkomst. Er kunnen afspraken gemaakt worden over leverings- en afnameverplichtingen en uitvoeringsprosessen en –condities kunnen op voorhand afgestemd worden. Hierdoor kan de concrete uitvraag ter plekke en verwerking van de informatie zeer efficiënt tegen een gereduceerd tarief uitgevoerd worden. De overige kosten zoals bijvoorbeeld, inrichtingskosten e.d. worden eenmalig afgerekend per overeenkomst.

Detachering

De medewerkers van TerraCarta beheersen een compleet pakket aan werkzaamheden en zijn allround inzetbaar op meerdere disciplines zoals tekenaar, operator en projectmanagement. Daarom is het zeer efficiënt om door één of meerdere geselecteerde medewerker(s) van TerraCarta gecombineerde taken uit te laten voeren, indien een opdrachtgever in een periode een veelheid aan dergelijke werkzaamheden uit te voeren heeft. In dat geval is detachering van een TerraCarta medewerker voor een periode (maand, kwartaal, halfjaar) een goede optie. Deze medewerkers kunnen zowel met als zonder apparatuur worden ingehuurd.