ALGEMENE VOORWAARDEN TERRA CARTA B.V.

Gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Nederland, op 13 januari 2020 onder nummer 20.1

 

Artikel 1 – Algemeen

 • In deze algemene voorwaarden wordt met “TERRACARTA” aangeduid TERRA CARTA B.V. en/of haar dochtervennootschappen en/of haar deelnemingen. Met “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid iedere (rechts)persoon die met TERRACARTA overeenkomsten sluit en deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 • De opdrachtnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op latere overeenkomsten tussen TERRACARTA en de opdrachtgever.
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden TERRACARTA slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Een aldus overeengekomen afwijking op deze algemene voorwaarden geldt slechts voor de betreffende overeenkomst waarover deze afwijking is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Overeenkomst

  • Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.
  • Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft TERRACARTA het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
  • Overeenkomsten kunnen namens TERRACARTA alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van TERRACARTA binden TERRACARTA niet. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal TERRACARTA aangeven wie binnen het bedrijf van TERRACARTA bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.
  • TERRACARTA zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegeven en hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Prijzen, tarieven en meerkosten

3.1           Alle door TERRACARTA opgegeven, dan wel tussen TERRACARTA en de opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten/ belastingen en meer- of minder werk.

3.2           Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van de  opdrachtgever, zal TERRACARTA een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit voortvloeiende kosten.

3.3           Van meer- of minderwerk is sprake als het ontwerp of bestek na het sluiten van de overeenkomst wordt gewijzigd, als de door de opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid, als de geschatte hoeveelheden met meer dan 5% wordt overschreden, als de normale werktijd met meer dan 5% wordt overschreden. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

3.4           Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

3.5           TERRACARTA is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.

3.6           TERRACARTA is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van de opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

3.7           TERRACARTA is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, te nemen verkeersmaatregelen, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van TERRACARTA, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien TERRACARTA dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

 

 

 

Artikel 4 – Betaling

 • TERRACARTA heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk te factureren. TERRACARTA kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen.
 • Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door TERRACARTA aan te wijzen bankrekening, alles zonder enige recht op korting, opschorting of verrekening.
 • De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:
 1. Een betaaltermijn is verstreken.
 2. De opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering.
 3. De opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden.
 4. De opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

 

Artikel 5 – Levertijd

 • Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht.
 • Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Tenzij anders overeengekomen leidt overschrijding van de levertijd door TERRACARTA niet tot vergoeding van enige schade aan de opdrachtnemer.
 • TERRACARTA zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen levertijd, aan de opdrachtgever mededeling doen, één en ander zo mogelijk onder opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

 

Artikel 6 – Veldwerkzaamheden; kabels en leidingen; verkeersmaatregelen

6.1           De opdrachtgever zorgt ervoor dat TERRACARTA tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d. tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. En voorts dat de werkzaamheden feitelijk kunnen plaatsvinden waaronder dat de werklocatie toegankelijk is voor medewerkers van TERRACARTA alsmede haar materieel.

6.2           De opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en TERRACARTA schriftelijk in te lichten omtrent alle relevante omstandigheden, waaronder begrepen belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden, aanwezige beschermde inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied), bovengrondse obstructies en verontreiniging van de bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.

6.3           Indien TERRACARTA informatie inwint bij derden, waaronder mede begrepen het Kadaster (KLIC), mag zij aannemen dat deze informatie juist en volledig is. De gevolgen van het feit dat deze informatie achteraf onjuist of onvolledig blijkt te zijn, komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6.4           De opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20 werkdagen, een (KLIC) melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij tevens, voor zover relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden. De opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en leidingbeheerders reageren. De opdrachtgever stelt TERRACARTA de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden.

 

Artikel 7 – Bodemonderzoek

7.1           Indien TERRACARTA voor de opdrachtgever milieukundig bodemonderzoek verricht (bijvoorbeeld een  milieukundig, een verkennend onderzoek, vervolg- of saneringsonderzoek c.q. naar aanleiding daarvan opgesteld plan), dan geldt dat TERRACARTA niet aansprakelijk is voor schade voortvloeiende uit niet, niet juist of niet volledig geconstateerde maar wel aanwezige verontreinigingen, zowel naar aard als naar omvang, als naar plaats.

7.2           Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van TERRACARTA.

 

Artikel 8 – Oplevering van het werk

 • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
 1. de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
 2. het werk door de opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt de opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
 3. TERRACARTA aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 7 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
 4. de opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8.2           Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan TERRACARTA.

8.3           Keurt de opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij TERRACARTA in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient TERRACARTA hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1           Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van TERRACARTA uit welke hoofde of terzake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan tweemaal het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan TERRACARTA verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan de opdrachtnemer aansprakelijk is gesteld.

9.2           De aansprakelijkheid van TERRACARTA is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

9.3           TERRACARTA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

9.4           TERRACARTA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat TERRACARTA is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.5           Bij onderzoek wordt uitgegaan van door opdrachtgever geleverd kaartmateriaal. TERRACARTA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van afwijkingen tussen kaartmateriaal en werkelijke situatie.

9.6           Onder opzet of grove schuld in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van TERRACARTA of met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1         De opdrachtgever vrijwaart TERRACARTA tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van opdrachtnemer en met inachtneming van hetgeen in artikel 10.2 is bepaald.

10.2         De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

 

Artikel 11 – Verzekering

11.1         Op eerste verzoek van TERRACARTA is de opdrachtgever verplicht een CAR- of vergelijkbare verzekering, welke           primaire dekking verschaft voor werken, af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij. In de polis dienen partijen als derde ten opzichte van elkaar te zijn aangemerkt.

11.2         Indien op de opdrachtgever de plicht rust zoals in artikel 11.1 genoemd, is de opdrachtgever verplicht TERRACARTA als medeverzekerde en als zodanig met naam daarin genoemd, in de polis op te (laten) nemen, alsmede voor aanvang van de werkzaamheden desverlangd inzicht in de polis(voorwaarden) te verschaffen. Indien en voor zover de opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en TERRACARTA te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar. Indien de werkzaamheden van TERRACARTA betrekking hebben op de uitvoering van een object, is TERRACARTA alleen aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door de gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee gelijk te stellen andere verzekering.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1         Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere   bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom.

 

Artikel 13 – Personeel

 • De opdrachtgever verbindt zich in de periode van uitvoering van de overeenkomst en binnen een jaar na beëindiging ervan, anders dan na schriftelijke toestemming van TERRACARTA, geen personen in dienst van TERRACARTA belast met het uitvoeren van de overeenkomst, in dienst te nemen of op welke wijze dan ook in te schakelen.
 • Per geconstateerde overtreding is de opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan TERRACARTA van EUR 25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro). Zulks laat onverlet het recht van TERRACARTA om volledige schadevergoeding te vorderen van de ten gevolge van de overtreding geleden schade.

 

Artikel 14 – Overmacht

14.1         TERRACARTA is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.

14.2         Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van TERRACARTA ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.

14.3         Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan de opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Conversie

15.1         Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden alsdan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1         Op alle aanbiedingen van TERRACARTA en de overeenkomst(en) tussen TERRACARTA en opdrachtgever(s) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2         Alle geschillen die voortvloeien uit deze rechtsverhouding zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland.

 

Artikel 17 – Citeerregel

17.1         Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als de Algemene Leveringsvoorwaarden – TERRACARTA 2020, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Nederland op 13 januari 2020 onder nummer 20.1.