Schade voorkomen aan kabels en leidingen

Tijdens het KLO congres in 2016 is de nieuwe CROW 500 publicatie geïntroduceerd. Reeds vanaf 2017 dient de graafketen, om graafschades te beperken, al samen te werken conform. Echter de invulling ervan laat te wensen over en het belangrijkste, de graafschades (in euro’s) liepen gestaag omhoog. Vanaf 1 januari 2022 ziet het Agentschap Telecom er (mede) op toe dat de CROW 500 richtlijn is geborgd in de graafketen.

Graafschades in Euro’s:

 • -2016: 26,9 Mln.
 • -2017: 25,2 Mln.
 • -2018: 34,5 Mln.
 • -2019: 33,2 Mln.
 • -2020: 38,2 Mln.
 • -2021: nog niet bekend gemaakt

Het aantal schade gevallen in 2020 in vergelijk met het type netwerk waren als volgt (top 5):

 • -Datatransport 670
 • -Laagspanning 540
 • -Gas lage druk 935
 • -Water 949
 • -Middenspanning 530

Waarom vinden er niet significant minder graafschades plaats?

Het verminderen van graafschades vereist van de hele graafketen (Opdrachtgever, Netbeheerder en Grondroerder) dat zij hun rol oppakken en vervullen en de samenwerking zoeken vanaf ontwerpfase tot en met de oplevering. Tot op heden blijft het veelal bij wijzen naar elkaar en de mening dat de verantwoordelijkheid bij een ander in de graafketen hoort te liggen.

Kreten die wij uit de markt horen zijn: “Schadegevoelige leidingen”, “Verkeerde registratie”, “sleuf loze technieken”, “ontbrekende informatie”, “bodemveranderingen”, “minder afstemming tussen ketenpartners”, “vollere ondergrond”.

Echter de rollen per speler zijn gedefinieerd en verwachten van één ieder de volledige aandacht ten einde het aantal graafschades te verminderen.

Rollen

Opdrachtgever: Dient gelegenheid te bieden tot zorgvuldig graven (tijd en geld).

Grondroerder: Dient een graafmelding te doen, dient gegevens digitaal op locatie beschikbaar te hebben, dient nader onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels en leidingen, dient zorgvuldig te grondroeren, dient afwijkende liggingen terug te koppelen aan het Kadaster.

Netbeheerder: Dient zijn net zorgvuldig (WIBON) te registeren, dient alle relevante liggingsgegevens (voor zover in bezit) te verstrekken, dient nadere informatie te geven, dient voorzorgsmaatregelen te treffen, dient afwijkende liggingen te registreren en per omgaande te corrigeren.

Agentschap Telecom

Agentschap Telecom betrekt de CROW 500 bij haar toezicht op de naleving van de voorschriften die gericht zijn op een zorgvuldig graafproces. In de CROW500 is door alle betrokkenen uit de graafketen nauwkeurig uitgewerkt waaraan voldaan moet worden om zorgvuldig te graven.

De CROW 500 legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen bij opdrachtgevers en grondroerders. In de handreiking staat helder uitgelegd hoe zij invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’.

Toets zorgvuldig opdrachtgeven

Agentschap Telecom kijkt bij een inspectie van opdrachtgevers onder andere naar de volgende resultaatverplichtingen:

 1. Is voldoende geld gereserveerd om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
 2. Is voldoende tijd geboden aan de grondroerder om zijn graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
 3. Is een risico-inventarisatie opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW 500)?
 4. Is een maatregelenplan opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW 500)?

Toets zorgvuldig grondroeren

Bij een sleufinspectie bij grondroerders onderzoekt het agentschap of een grondroerder zijn graafwerkzaamheden zorgvuldig heeft verricht. Agentschap Telecom controleert onder andere de volgende resultaatverplichtingen uit de CROW 500:

 1. Is een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graafteam door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase).
 2. Heeft het graafteam op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase).

Als tijdens een (sleuf)inspectie één van de hierboven genoemde resultaatverplichtingen niet adequaat is uitgevoerd dan kan de toezichthouder bestuursrechtelijk handhaven. Deze handhaving kan bestaan uit een waarschuwing, een boete of een dwangsom.

(Bron: agentschaptelecom.nl)

Terra Carta en de CROW 500

TerraCarta is werkzaam voor alle partijen in de graafketen en krijgt veelvuldig vragen over verantwoordelijkheden en verplichtingen. Hierdoor hebben we niet alleen heel veel kennis en ervaring opgedaan, maar we merken dat in de praktijk nog altijd geworsteld wordt met de details die voortvloeien uit de WIBON en de CROW 500. Dankzij onze kennis en ervaring zijn we een gedegen partij geworden om u te helpen of te adviseren bij het voorkomen van graafschade en uw rol conform CROW 500.

Wie is verantwoordelijk

Door onze opgedane kennis ervaring en expertise kunnen wij u helpen of adviseren bij het voorkomen van graafschade in relatie tot CROW 500. Wij weten wie wanneer waarvoor verantwoordelijk is en kunnen u helpen de keuze te maken om zelf actie te nemen, zoals gevraagd wordt in de wet  WIBON of om anderen in de graafketen hun wettelijke verantwoordelijkheid te laten nemen.

Hoe kunnen wij helpen inzake de wet WIBON

 • Wij staan netbeheerders bij in het bepalen van exacte liggingsgegevens in geschilsituaties of bij gemelde afwijkende liggingen
 • We helpen netbeheerders de juiste informatie te verstrekken wanneer er onduidelijkheden zijn
 • Wij staan opdrachtgevers bij in het verkrijgen van de juiste informatie die bepalend is voor de maakbaarheid van een ontwerp
 • Wij helpen opdrachtgevers kosten te besparen wanneer kabels en leidingenonjuist zijn geregistreerd door samen met de netbeheerder de correcties te karteren
 • Wij staan grondroerders bij in verkrijgen van exacte liggingsgegevens om graafschade te voorkomen
 • Wij ontzorgen grondroerders in voorstudie, contact met netbeheerders en registreren van bewijslast

Voorbeeld WIBON: Aannemer

Bij het assisteren van een aannemer constateren wij dat een leiding steeds verder afwijkt. Wanneer de afwijking meer dan een meter bedraagt, dan heeft de aannemer aan zijn onderzoeksplicht voldaan en heeft hij aangetoond dat de door de kabeleigenaar geleverde informatie onjuist is. Op dat moment is de kabeleigenaar degene die zorg moet dragen voor het corrigeren van de gegevens, dus ook degene die voor het verdere verloop binnen de werkgrenzen onderzoek moet verrichten.

Voorbeeld WIBON: Netbeheerder

Bij het realiseren van een brug wordt gesteld dat de netbeheerder zijn kabel moet verleggen. De netbeheerder laat door TerraCarta de exacte liggingsgegevens in kaart brengen en toont daarmee aan dat de brug gerealiseerd kan worden zonder dat de kabel verlegd hoeft te worden.

Voorbeeld WIBON: Opdrachtgever

Een opdrachtgever heeft in een ontwerp een aantal laanbomen gepositioneerd. TerraCarta doet een verkennend detectieonderzoek waaruit blijkt dat ter plaatse van de geplande laanbomen kabels en leidingen liggen. De netbeheerders worden gesommeerd om hun tekeningen aan te passen en de opdrachtgever kan tijdig haar ontwerp aanpassen en heeft geen onvoorziene kosten tijdens de uitvoering.

Voorbeeld WIBON: Gemeente, weesleiding

Een aannemer vindt bij werkzaamheden een kabel die niet door een netbeheerder wordt opgeëist. TerraCarta doet onderzoek naar de verdere ligging van deze kabel en toont aan dat de kabel kan worden toegewezen aan een netbeheerder. De registratieplicht vervalt voor de gemeente en wordt neergelegd bij de juiste kabeleigenaar. Een praktisch voorbeeld is te zien in dit artikel: “Weesleiding opgelost!”.

Bent u benieuwd wat TerraCarta voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl