CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen

De jaarlijkse graafschade loopt al jaren alleen maar op. Dat wil zeggen dat er meer en meer schade aan kabels en leidingen wordt aangericht tijdens het graven. Dat terwijl tijdens het KLO congres in 2016 de nieuwe CROW 500 publicatie is geïntroduceerd. De CROW 500 richtlijn aanvullende op de WIBON-wet is bedoeld om graafschade te voorkomen. Tegenwoordig wordt er meer op gehandhaafd, waarmee het doel is de graafschade alsnog te beperken. TerraCarta kan u helpen en adviseren bij het voorkomen van graafschade en uw rol conform CROW 500. Heeft u advies nodig met betrekking tot CROW500? Neem dan contact met ons op.

Graafschade verminderen met de CROW 500

Hoewel er een duidelijke wet is en de CROW 500 richtlijn al sinds 2016 is ingevoerd, wordt de graafschade toch steeds hoger. Door de jaren heen is de graafschade flink gestegen, zoals hieronder te zien:

 • 2016: 26,9 Mln.
 • 2017: 25,2 Mln.
 • 2018: 34,5 Mln.
 • 2019: 33,2 Mln.
 • 2020: 38,2 Mln.
 • 2021: nog niet bekend gemaakt

De CROW500 is daarom aangescherpt, omdat uit de praktijk blijkt dat niet iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt binnen het proces. Per 1 januari 2022 wordt er gehandhaafd op het feit dat iedereen zich moet houden aan de CROW 500 richtlijn, van opdrachtgever tot uitvoerder. Want ook degene die niet graven, maar wel te maken hebben met de graaf opdracht, hebben de verantwoordelijkheid om graafschade zoveel mogelijk te voorkomen.

De CROW 500 is om graafschade te verminderen.

Wat is de CROW 500?

De CROW 500 is in het leven geroepen om de graafschade flink te verminderen. De WIBON (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken) schrijft de wijze van informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en grondroerders voor. Deze wet voorzag niet in een verdere inhoudelijke uitwerking van het proces en kennis. De CROW500 kan dan ook gezien worden als een richtlijn voor de praktische uitvoering van deze wet, waarin alles inhoudelijk uitgewerkt is voor alle betrokken partijen.

De CROW 500 publicatie bestaat uit twee delen:

 • Het procesdeel: Hier wordt per projectfase beschreven wat er moet worden gedaan om schade te voorkomen. Hierbij staan de rollen en verantwoordelijkheden centraal.
 • Het kennisdeel: Hierbij worden de onderwerpen uit de procesbeschrijving inhoudelijk uitgewerkt. Denk aan contracten, lokaliseren van kabels en leidingen en het beoordelen van de gebiedsinformatie.

Rollen binnen het procesdeel

 • Opdrachtgever: Dient gelegenheid te bieden tot zorgvuldig graven (tijd en geld).
 • Grondroerder: Dient een graafmelding te doen, dient gegevens digitaal op locatie beschikbaar te hebben, dient nader onderzoek te verrichten naar de ligging van kabels en leidingen, dient zorgvuldig te grondroeren en dient afwijkende liggingen terug te koppelen aan het Kadaster. De grondroerder is ook verantwoordelijk om in de CROW 500 proefsleuven te graven. Hierdoor kunnen eventuele verschoven kabels en leidingen alsnog worden gedetecteerd.
 • Netbeheerder: Dient zijn net zorgvuldig (WIBON) te registreren, dient alle relevante liggingsgegevens (voor zover in bezit) te verstrekken, dient nadere informatie te geven, dient voorzorgsmaatregelen te treffen, dient afwijkende liggingen te registreren en per omgaande te corrigeren.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voor de toetsing van de CROW500

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur voert en houdt toezicht op de wet- en regelgeving van de digitale infrastructuur. Op het gebied van graafschade wordt er gekeken naar de naleving van de CROW 500 door de verschillende partijen. Zo wordt er getoetst op het zorgvuldig opdrachtgeven en het zorgvuldig grondroeren.

Inspectie van opdrachtgevers

 1. Is voldoende geld gereserveerd om de voorgenomen graaf activiteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW500)?
 2. Is voldoende tijd geboden aan de grondroerder om zijn graaf activiteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW500)?
 3. Is een risico-inventarisatie opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graaf activiteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW500)?
 4. Is een maatregelenplan opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW500)?

Sleufinspectie bij grondroerders

 1. Is een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graaf team door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase).
 2. Heeft het graaf team op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase).

Als tijdens een (sleuf)inspectie één van de hierboven genoemde resultaatverplichtingen niet adequaat is uitgevoerd dan kan de toezichthouder bestuursrechtelijk handhaven. Deze handhaving kan bestaan uit een waarschuwing, een boete of een dwangsom.

Terra Carta en de CROW 500

Terra Carta is werkzaam voor alle partijen in de graafketen en krijgt veelvuldig vragen over verantwoordelijkheden en verplichtingen. Hierdoor hebben we niet alleen heel veel kennis en ervaring opgedaan, maar we merken dat in de praktijk nog altijd geworsteld wordt met de details die voortvloeien uit de WIBON en de CROW 500. Dankzij onze kennis en ervaring zijn we een gedegen partij geworden om u te helpen of te adviseren bij het voorkomen van graafschade en uw rol conform CROW 500.

Verantwoordelijkheden

Door onze opgedane kennis, ervaring en expertise kunnen wij u helpen of adviseren bij het voorkomen van graafschade in relatie tot wat u volgens de CROW 500 verplicht bent te doen. Wij weten wie wanneer en waarvoor verantwoordelijk is. Hierdoor kunnen wij u helpen de keuze te maken om zelf actie te nemen, zoals gevraagd wordt in de wet WIBON, of om anderen in de graaf keten hun wettelijke verantwoordelijkheid te laten nemen.

Volgens de CROW 500 richtlijn is iedereen in het proces verantwoordelijk.
De CROW 500 richtlijn geldt voor alle betrokken partijen.

Hoe kunnen wij helpen inzake de wet WIBON

 • Wij staan netbeheerders bij in het bepalen van exacte liggingsgegevens in geschil situaties of bij gemelde afwijkende liggingen
 • We helpen netbeheerders de juiste informatie te verstrekken wanneer er onduidelijkheden zijn
 • Wij staan opdrachtgevers bij in het verkrijgen van de juiste informatie die bepalend is voor de maakbaarheid van een ontwerp
 • Wij helpen opdrachtgevers kosten te besparen wanneer kabels en leidingen onjuist zijn geregistreerd door samen met de netbeheerder de correcties te karteren
 • Wij staan grondroerders bij in verkrijgen van exacte liggingsgegevens om graafschade te voorkomen
 • Wij ontzorgen grondroerders in voorstudie, contact met netbeheerders en registreren van bewijslast

Voorbeelden van de WIBON

 • Aannemer: “Bij het assisteren van een aannemer constateren wij dat een leiding steeds verder afwijkt. Wanneer de afwijking meer dan een meter bedraagt, dan heeft de aannemer aan zijn onderzoeksplicht voldaan en heeft hij aangetoond dat de door de kabeleigenaar geleverde informatie onjuist is. Op dat moment is de kabeleigenaar degene die zorg moet dragen voor het corrigeren van de gegevens, dus ook degene die voor het verdere verloop binnen de werkgrenzen onderzoek moet verrichten.”
 • Netbeheerder:“Bij het realiseren van een brug wordt gesteld dat de netbeheerder zijn kabel moet verleggen. De netbeheerder laat door TerraCarta de exacte liggingsgegevens in kaart brengen en toont daarmee aan dat de brug gerealiseerd kan worden zonder dat de kabel verlegd hoeft te worden.”
 • Opdrachtgever: “Een opdrachtgever heeft in een ontwerp een aantal laanbomen gepositioneerd. TerraCarta doet een verkennend detectieonderzoek waaruit blijkt dat ter plaatse van de geplande laanbomen kabels en leidingen liggen. De netbeheerders worden gesommeerd om hun tekeningen aan te passen en de opdrachtgever kan tijdig haar ontwerp aanpassen en heeft geen onvoorziene kosten tijdens de uitvoering. “
 • Gemeente, weesleiding: “Een aannemer vindt bij werkzaamheden een kabel die niet door een netbeheerder wordt opgeëist. TerraCarta doet onderzoek naar de verdere ligging van deze kabel en toont aan dat de kabel kan worden toegewezen aan een netbeheerder. De registratieplicht vervalt voor de gemeente en wordt neergelegd bij de juiste kabeleigenaar.”

Contact, informatie en advies

Heeft u vragen over de CROW 500 of bent u benieuwd naar wat TerraCarta voor u kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op en wij staan u graag te woord.