TerraCarta Milieu verricht vele soorten milieukundig bodemonderzoek. Wij verrichten bodemonderzoek bij aanvraag van een bouwvergunning, bij aan- en verkoop van terreinen, bij voorgenomen graaf- en/ of baggerwerkzaamheden en bij handhaving van Milieuvergunningen.

Bodemonderzoek

Er zijn verschillende redenen voor het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek.

Vaak verlangt de gemeente bij aanvraag van een bouwvergunning inzicht in de kwaliteit van de bouwgrond. Hierbij wordt gesproken van een ‘schoon grond verklaring’. Ook bij aan- en verkoop van een stuk grond kan zo’n verklaring worden verlangd. De koper heeft dan vooraf informatie over de kwaliteit van de grond en voorkomt dat hij ‘een kat in de zak’ koopt.

Tevens verrichten wij bodemonderzoek bij voorgenomen graafwerkzaamheden, bijvoorbeeld voor de aanleg van kabels en leidingen in de grond. Door vooraf de bodemkwaliteit te controleren wordt voorkomen dat werknemers onbeschermd in verontreinigde grond werken (Arbo).

Daarnaast verrichten wij ‘nulsituatie-bodemonderzoeken’ of ‘nulmetingen’. Veel bedrijven worden op grond van hun Milieuvergunning verplicht een bodemonderzoek te laten verrichten. Deze nulsituatie-onderzoeken worden ook wel verricht bij huur en verhuur van een terrein. Door de nulsituatie te vergelijken met de eindsituatie, kan bepaald worden of in de tussenliggende huurperiode bodemverontreiniging is ontstaan.

Ook nader bodemonderzoek conform de NTA 5755 (conceptueel model) behoort tot ons werkgebied. Als al is vastgesteld dat de bodem of het grondwater is verontreinigd, worden met een nader bodemonderzoek de ernst, de plaats en de omvang van de bodemverontreiniging bepaald. Desgewenst kan TerraCarta bij een sanering een plan van aanpak, saneringsplan of BUS-melding opstellen en indienen bij het Bevoegd Gezag. Na goedkeuring kan gestart worden met de sanering onder milieukundige begeleiding.

Tot slot voeren wij waterbodemonderzoeken (inclusief baggervolumebepalingen) uit bij geplande ingrepen in de waterbodem (baggerwerkzaamheden, dempingen, herinrichting uiterwaarden etc). Het waterbodemonderzoek dient bij baggerwerkzaamheden en afvoer van de baggerspecie als wettelijk erkend bewijsmiddel.

Hoe gaat een bodemonderzoek in zijn werk?

Een goed bodemonderzoek begint met een vooronderzoek: wat gebeurde er vroeger op het terrein? Lag er ooit een olietank in de grond? Is het terrein ooit opgehoogd? Enzovoort. Vaak bezoeken wij vooraf de onderzoekslocatie om de situatie goed in te schatten.

Met de resultaten van dit vooronderzoek kan het veldonderzoek worden uitgevoerd. Verspreid over het terrein worden boringen van verschillende dieptes verricht. De meeste boringen gaan tot een halve meter diep maar sommige tot wel twee meter. Op verschillende dieptes worden grondmonsters genomen. In één of meerdere boringen wordt een filterbuis (‘peilbuis’) achtergelaten. In deze buis stroomt grondwater, zodat ook daarvan een monster kan worden genomen.

De grond en het grondwater worden door een erkend laboratorium geanalyseerd. De analyseresultaten worden vergeleken met standaard toetsingstabellen van het Ministerie van VROM.

Met de resultaten van het vooronderzoek, het veldwerk en de analyses kan een onderzoeksrapport worden opgemaakt. In dit rapport staan de geschiedenis van het terrein, een beschrijving van het uitgevoerde veldonderzoek, een tekening van het terrein, de analyseresultaten, de toetsingen, een conclusie en desgewenst een advies.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl