TerraCarta Milieu voert meerdere soorten milieukundig bodemonderzoek uit conform de NEN 5725, NEN 5740 en NEN 5755 en beoordelingsrichtlijn SIKB 2000 (protocollen 2001 & 2002). Wij verrichten bodemonderzoek onder andere bij aanvraag van een bouwvergunning, bij aan- en verkoop van terreinen, bij voorgenomen graaf- en/ of baggerwerkzaamheden en bij handhaving van Milieuvergunningen. TerraCarta Milieu verricht de volgende bodemonderzoeken:

  • Vooronderzoek
  • Verkennend bodemonderzoek
  • Nader bodemonderzoek
  • Nul- en eindsituatieonderzoek
  • Verhardingsonderzoek
  • Indicatief bodemonderzoek ter bepaling van de Arbo-klasse (CROW 400)

 

Verschillende soorten bodemonderzoek

Vooronderzoek

Voorafgaand aan het daadwerkelijke bodemonderzoek wordt een vooronderzoek conform de NEN 5725 uitgevoerd. Het vooronderzoek bestaat uit het verzamelen van informatie over het vroegere en huidige gebruik van de onderzoekslocatie en omgeving, onder meer gericht op het vinden van mogelijke bronnen van bodembelasting. Het vooronderzoek richt zich tevens op informatie betreffende eerdere bodemonderzoeken, de bodemgesteldheid en geohydrologie van de onderzoekslocatie.

Verkennend bodemonderzoek

Bij een verkennend bodemonderzoek wordt inzicht verlangd in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd conform de NEN 5740. Doormiddel van grondboringen en het plaatsen van peilbuizen worden grond- en grondwatermonsters genomen. Waar de boringen worden verricht en monsters worden genomen hangt af van de hypothese en gekozen onderzoeksstrategie uit het vooronderzoek. De resultaten van het veldwerk vormen, samen met de resultaten van de analyses, een eindrapport met hierin de conclusie en het advies.

Nader bodemonderzoek

Wanneer uit het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, volgt een nader onderzoek dat wordt uitgevoerd conform de NTA 5755. Het doel van het nader onderzoek is het vaststellen van de aard en de omvang van de verontreiniging. Middels aanvullende boringen en analyses wordt de verontreiniging van de grond en/of het grondwater nader in beeld gebracht en afgeperkt. Op basis van de resultaten van het veldwerk en de analyses kan vastgesteld worden hoeveel grond en/of grondwater verontreinigd is en of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

Nul- en eindsituatieonderzoek

Het uitvoeren van een nul- en eindsituatieonderzoek is verplicht wanneer op een locatie mogelijk bodembedreigende activiteiten uitgevoerd gaan worden. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan of een activiteit bodembedreigend is. Het nulsituatie onderzoek is bedoeld om de bodemkwaliteit op de plaats waar de bodemverontreiniging kan ontstaan vast te leggen. Het eindsituatie onderzoek wordt na beëindiging van de werkzaamheden uitgevoerd. De resultaten van beide onderzoeken worden vergeleken en zo kan bepaald worden of in de tussenliggende periode een bodemverontreiniging is ontstaan ten gevolge van de uitgevoerde activiteiten.

Verhardingsonderzoek

Bij het uitvoeren van een verhardingsonderzoek wordt inzicht verkregen in de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende verhardingsmaterialen, alsmede de aanwezige funderingslaag en de onderliggende grondlaag. Het verhardingsonderzoek wordt uitgevoerd conform de CROW 210, NEN 5725, NEN 5740, NEN 5707 en de NEN 5897 (waar van toepassing). De resultaten van het veldwerk vormen, samen met de resultaten van de analyses, een eindrapport met hierin de conclusie en het advies.

Indicatief bodemonderzoek ter bepaling van de Arbo-klasse (CROW 400)

Doormiddel van een indicatief bodemonderzoek ter bepaling van de Arbo-klasse kunnen de onderzoeksresultaten getoetst worden aan de toetsingsmodule van de CROW 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’. Uit deze toetsing volgt een veiligheidsklasse waarin de voorgenomen (graaf-)werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. De gerapporteerde veiligheidsklassen betreffen een voorlopige klasse; een definitieve veiligheidsklasse wordt door de aannemer van de (graaf-)werkzaamheden bepaalt.

Bent u benieuwd wat TerraCarta Milieu voor u kan betekenen?

Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Telefoonnummer: 0528 – 234 406

E-mail: info@TerraCarta.nl